پلن محبوب

1 گیگابایت پهنای باند
500 پروکسی
+۴۰ کشور

پلن تجاری

50 گیگابایت پهنای باند
+5000 پروکسی
+۴۰ کشور

پلن سازمانی

250 گیگابایت پهنای باند
+5000 پروکسی
+۴۰ کشور