دیتاسنتر برج میلاد

دیتاسنتر برج میلاد

100MB

100MB فضای میزبانی

نامحدود پهنای باند

دایرکت ادمین کنترل پنل

هفتگی و ماهانه بک آپ گیری

99 درصد آپتایم

آنی زمان تحویل

رایگان در صورت سی پنل بودن انتقال از سایر شرکت ها

512MB

512MB فضای میزبانی

نامحدود پهنای باند

دایرکت ادمین کنترل پنل

هفتگی و ماهانه بک آپ گیری

99 درصد آپتایم

آنی زمان تحویل

رایگان در صورت سی پنل بودن انتقال از سایر شرکت ها

IR_500MB

100MB فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
کنترل پنل سی پنل
هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
99 درصد آپتایم
آنی زمان تحویل
رایگان در صورت سی پنل بودن انتقال از سایر شرکت ها

1GB

1GB فضای میزبانی

نامحدود پهنای باند

دایرکت ادمین کنترل پنل

هفتگی و ماهانه بک آپ گیری

99 درصد آپتایم

آنی زمان تحویل

انتقال رایگان از سایر شرکت ها در صورت سی پنل بودن

IR_2GB

2GB فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
کنترل پنل سی پنل
هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
99 درصد آپتایم
آنی زمان تحویل
رایگان در صورت سی پنل بودن انتقال از سایر شرکت ها

IR_3GB

3GB فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
کنترل پنل سی پنل
هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
99 درصد آپتایم
آنی زمان تحویل
رایگان در صورت سی پنل بودن انتقال از سایر شرکت ها

IR_4GB

4GB فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
کنترل پنل سی پنل
هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
99 درصد آپتایم
آنی زمان تحویل
رایگان در صورت سی پنل بودن انتقال از سایر شرکت ها

IR_5GB

5GB فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
کنترل پنل سی پنل
هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
99 درصد آپتایم
آنی زمان تحویل
رایگان در صورت سی پنل بودن انتقال از سایر شرکت ها

IR_20GB

20GB فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
کنترل پنل سی پنل
هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
99 درصد آپتایم
آنی زمان تحویل
رایگان در صورت سی پنل بودن انتقال از سایر شرکت ها